Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Adminitratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Żłobka Samorządowego w Ozimku, 46-040 Ozimek, ul. księdza Kałuży 15 zwany dalej administratorem.

 2. Z Administratorem - można kontaktować się pisemnie na adres siedziby w ozimku przy ul. księdza Kałuży 15 lub poprzez adres e-mail:

  info@zso.ozimek.pl

 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IODO) w osobie Barbary Durkalec z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@ugim.ozimek.pl, tel. 774622837 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związnych z przetwarzaniem danych.

 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz.U.2018 poz. 603 i 650).

 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 7. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym ogranom publicznym w celu spełnienia obowiązków ciążących na administratorze danych osobowych, a wynikających z powszechnie obowiazujących przepisów prawa lub na żądanie uprawnionych organów administracji publicznej.

 8. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą swoje usługi na rzecz Żłobka, z którymi zawarte zostały umowy powierzania przetwarzania danych osobowych.

 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:                                                                   

  a) prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;                                                                                    
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;                      
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
   
  - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,              
  - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,    
  - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikajacego z przepisów prawa;  
                                                   
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy:

  - osoba, której dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich  ograniczenia,
  - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,  
  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
                                     
  e) prawo do przenoszenia danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

  -  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,                                                  
  -  przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są nastepujace przesłanki:  

  - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,  
  - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjatkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dotyczą jest dzieckiem.
 10. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzaniem Państwa danych osobowych.                      

  Organem właściwym dla ww. skargi jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 11. Podanie Danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

 12. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.
 13. Dane osobowe dzieci i rodziców będą przechowywane przez okres uczęszczania dziecka do Żłobka Samorządowego w Ozimku oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

                                                                                                                                                      ⁄–⁄ Gabriela Jończyk            

                                                                                                                                                                      Dyrektor

Zdjęcie z zabawkami

Nasze atuty:

 • doświadczona, wykwalifikowana  kadra
 • lokalizacja w centrum miasta
 • własny plac zabaw
 • ponad 30 lat doświadczenia
 do góry